Bachelorprojekt Kandidatuddannelse

17 valgmuligheder for kandidatstuderende

Til maj skal der vælges valgfag til det kommende semester for kandidatstuderende og bachelorstuderende på 6. semester.
Til næste semester, efteråret 2015, kan kandidatstuderende vælge mellem hele 17 forskellige valgfag/kurser, hvor 2 fag også kan vælges af bachelorstuderende på 6. semester. 
For at skabe overblik, så har Skaberstaten inddelt dem i 5 kategorier: Metode (2 kurser), International Politik (3 kurser), Komparativ metode (4 kurser), Poltik (5 kurser) og Økonomi og øvrige (3 kurser).
VIGTIGT:
Fremdriftsreformen betyder at du skal vælge kurser, der svare til 30 ECTS-point for hvert semester.

Læs meget mere om reformens andre konsekvenser her:
LÆS: Her er Fremdriftsreformens konsekvenser

Du kan også tilmelde dig et sommerfag samtidig med at du vælger efterårsfag. Du kan overveje at optjene 10 ECTS-point i august før semesterstart, således at du kan nøjes med at tage 20 point i efteråret.

LÆS: Tag sommerfag og bliv klogere

Tilmeldingen starter d. 10. maj 2015.

Metode
Dette kursus giver den studerende en detaljeret forståelse af udvalgte avancerede statistiske metoder, der ofte anvendes inden for samfundsvidenskab, samt giver dem de færdigheder, der kræves for at gennemføre disse metoder i statistiske programmer, som Stata eller R.
Eksamensform: 10 siders hjemmeopgave
Underviser: Lektor Sune Welling Hansen
10 ECTS
Formålet med dette kursus er at give den studerende kompetence indenfor casestudier. Hvilke styrker og svagheder har casestudier i forhold til kvantitativ forskning. Samt hvordan planlægges og gennemføres semistrukturerede interviews?
Eksamensform: 10 siders hjemmeopgave
Underviser: Lektor Peter Starke
10 ECTS
International politik
Videregående kursus i international politik (IP), der bygger videre på vigtigste faktorer indenfor IP om hvordan stater formulere og gennemfører deres udenrigspolitik og nationale sikkerhed. Der bliver især kigget på empiriske sager vedrørende amerikansk udenrigspolitik. 
Eksamensform: 8 siders hjemmeopgave
Underviser: Professor Sten Rynning
5 ECTS (NB!)
Formålet med dette kursus er at give den studerende forståelse for praktisk og teori indenfor humanitær intervention og fredsskabende udfordringer. Den studerende skal lærer at vurderer komplekse konflikter, identificere centrale problemer for politik, retfærdighed og etik, og forberede ideer til politisk debat og politisk rådgivning.
Eksamensform: 6 timers skriftlig prøve på SDU
Underviser: Professor Sten Rynning
10 ECTS
Formålet med dette kursus er at give de studerende en omfattende viden om centrale emner i folkeretten i forhold til internationale organisationer. Den studerende skal forstå den rolle som internationale organisationer spiller i det internationale samfunds relationer og juridiske regler.
Eksamensform: Mundtlig eksamen
10 ECTS

Komparativ analyse
Kurset behandler efterkrigstidens indvandring til Vesteuropa. Den studerende vil få indsigt i teori vedrørende indvandring og dens konsekvenser, f.eks. arbejdskraftens mobilitet, indvandringspolitik og integration af indvandrere
Eksamensform: 7 siders hjemmeopgave
Formålet med dette kursus er at give den studerende forståelse for under hvilke betingelser demokratiet har slået rod i forskellige tidsperioder over de sidste 200 år. Ved brug af komparativ metode bliver forskellige landes demokratiseringsproces analyseret og sammenlignet med andre landes forklaringer. 
Eksamensform: Seminaropgave
Underviser: Adjunkt Michael Seeberg
10 ECTS
Målet med dette kursus er, at give den studerende bekendt med de vigtigste teorier indenfor komparativ historisk analyse, der bl.a. har givet vigtige indsigter i europæiske lande i forhold til stabiliteten af ​​demokratier eller formen af ​​partisystemer. Disse indsigter er stadig relevante i dag, fordi mange politiske institutioner er “sti-afhængige”.
Eksamensform: Mundtlig eksamen
Underviser: Lektor Paul Marx
10 ECTS
Kurset giver den studerende en introduktion til centrale teorier og resultater af forskning i interessegrupper og -organisationer betydning i det politiske system. Bl.a. de klassiske teorier om kollektiv handling (korporatisme), hvor de store centraliserede interessegrupper, fagforeninger og arbejdsgivere, har fået indflydelse på statens politik. Der vil også være fokus på lobbyisme. Kurset vil behandle det svære spørgsmål: Hvor meget indflydelse har interessegrupper på de politiske resultater.
Eksamensform: Seminaropgave
Underviser: Lektor Peter Starke
10 ECTS
Politik
Formålet med kurset er at give den studerende en forståelse af vælgeradfærd i forbindelse med partiers velfærdspolitik og -reformer. 
Eksamensform: Seminaropgave
Underviser: Lektor Paul Marx
10 ECTS
Formålet med dette kursus er at give den studerende forståelse reformer som politisk fænomener. Hvad er drivkræfterne bag reformer, hvem får indflydelse i reformprocessen og hvad er reformens konsekvenser. 
Eksamensform: 7 siders hjemmeopgave
Både kandidat- og bachelorvalgfag
Kurset vil give den studerende forståelse for, hvordan gruppeidentitet og gruppetilhørsforhold på afgørende vis bidrager til at forklare ikke blot politisk men generel menneskelig adfærd. Således er faget relevant for studerende, der ønsker større forståelse for gruppedynamikker, der kan ligge til grund for af sociale bevægelser, vælgeropbakning til en given politik eller reform, samt ønsker at forstå, hvordan social identitet i nogle tilfælde kan føre til diskrimination og fordomme.
Eksamensform: 5 siders hjemmeopgave
I 2015 er det 100-året for kvinders stemmeret i Danmark og fagets centrale spørgsmål er, om dette lange forløb har betydet, at politik i dag er kønsmæssigt ligestillet. Faget vil give den studerende indsigt i kønnets betydning i moderne politik ved at introducere til en række dimensioner af en kønnet læsning af det politiske liv og det politiske spil. 
Eksamensform: 6 siders hjemmeopgave
Underviser: Professor Ulrik Kjær
10 ECTS
Både kandidat- og bachelorvalgfag
Fagets formål er at give den studerende kompetencer til at anvende og analysere begrebet social kapital, der er et centralt, relevant og aktuelt begreb indenfor moderne politologi, og anvende denne på en aktuel problemstilling på et analytisk kvalificeret niveau.
Eksamensform: Seminaropgave
Underviser: Lektor Søren Hviid Pedersen
10 ECTS
Økonomi og øvrige
Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå økonomistyring i offentlige organisationer. Økonomistyring vedrører budgettering og styring af en organisations ressourcer, aktiviteter og resultater i bredeste forstand. Faget giver den studerende færdigheder i at vælge blandt teorier, metoder og redskaber til at analysere konkrete problemstillinger i økonomistyring. 
I forbindelse med faget vil der etableres en række praktikpladser i det fynske område, således at den studerende kan få lov til at arbejde i offentlig insitution/myndighed med fokus på økonomistyring med mulighed for praktik i foråressemesteret. 
Eksamensform: Seminaropgave eller 3 individuelle opgaver
Underviser: Professor Poul Erik Mouritzen
10 ECTS

Praktik

Der er mulighed for at tage et praktikforløb på to måder: Den ene er en max. 10 siders skriftlig rapport redegøre for arbejdsopgaverne relateret til emner på studiet, der giver 10 ECTS. Den anden type praktik giver hele 20 ECTS, da man skal afleverer en større opgave på max. 20 sider, der skal sætte den studerendes erfaringer i praktik ind i et faglig relevant perspektiv og indeholde en diskussion, som fagligt er på niveau med en seminaropgave.
10-20 ECTS
VIGTIG!
Pga. fremdriftsreformen så skal der afleveres en praktikaftale og vejlederaftale til studienævnet senest d. 1. september! Hvis studienævnet ikke modtager dette eller hvis nævnet ikke kan godkende praktikforløbet, så skal den studerende “bytte” praktikforløbet med et andet fag senest d. 14. september.
Valgfri opgave er studerendes mulighed for at lave sit eget emnevalg og problemformulering, der max. fylde 30 sider. 
VIGTIG!
Pga. fremdriftsreformen så skal man tilmelde sig Valgfri Opgave ligesom de øvrige fag. Man skal være opmærksom på at man skal finde sin egen vejleder, der skal være en fuldtidsansat forsker ved Institut for Statskundskab, der skal afleveres en elektronisk vejledningsaftale. Hvis denne aftale ikke er leveret til studienævnet senest den 15. oktober udpeger studielederen en vejleder for den studerende.
10 ECTS
Mangler du et fag?
Synes du ikke om fagudvalget, så bemærk at du også kan vælge alle fag fra de øvrige studier på Samfundsvidenskab, da alle disse fag er forhåndsgodkendte som valgfag. Se listen her, som bliver opdateret løbende.
Ønskes et fag overført som politologisk fag skal man søge studienævnet om det. Ansøgningen skal sendes elektronisk til mail: studienaevn.statskundskab@sam.sdu.dk 
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)