Forskning Politica

Læs den nyeste forskning i Politica nu

Hvordan påvirker meningsmålinger vælgerne? Eller hvordan er Kinas sikkerhedspolitik? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i den nyeste udgave af Politica, som gratis kan læses nu.

Skaberstaten vil gerne bidrage til formidling af den nyeste forskning indenfor Statskundskab, derfor vil du fremover kunne læse en præsentation af de førende danske tidskifter indenfor statskundskaben.

Nyeste udgave af Politica for februar 2015 – kan læses online og er gratis:

Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? 
Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne.

Som al anden information kan meningsmålinger påvirke opinionen. Vi præsenterer to hypoteser til at forstå, hvordan meningsmålinger påvirker opinionen: bandwagon- og underdog-effekten.

Bandwagon-effekten hævder, at vælgerne “springer med på vognen”, således at et parti i fremgang vil opleve yderligere tilslutning og omvendt, hvis partiet står til tilbagegang.

Underdog-effekten fremhæver, at et parti, som står til tilbagegang, høster sympatistemmer. De to hypoteser testes via et survey-eksperiment.

Vi finder belæg for bandwagon-effekten, og effekten er stærkest i positiv retning: Når et parti går frem, trækker det flere med. Der er også tendens til den negative bandwagon-effekt.

Der findes ikke belæg for underdogeffekten. Effekterne er i samme retning uafhængigt af partiets størrelse. Vi afslutter med at diskutere forbud mod offentliggørelse af meningsmålinger.

LÆS ARTIKEL HER

Skrevet af Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen og
Martin Vinæs Larsen, der alle fire er ph.d.-studerende på Statskundskab ved KU

Årsager til konkurrenceudsættelse i danske kommuner
2007-2013: fra generelle til sektorafhængige forklaringer

Hvad forklarer danske kommuners konkurrenceudsættelse? Teorien identificerer fire hovedfaktorer bag konkurrenceudsættelse i form af økonomisk pres, kommunestørrelse, administrationsprofessionelle og ideologi, men dansk kommuneforskning har indtil videre fundet modstridende resultater for sammenhængen mellem de fire faktorer og brugen af private leverandører.

Denne artikel bygger ovenpå eksisterende forskning ved at opstille sektorafhængige hypoteser for sammenhængen mellem hovedfaktorerne og konkurrenceudsættelse, der testes på fire
teoretisk udvalgte sektorer, byudvikling og miljø, vejbelægning, hjemmehjælp og
beskæftigelse.

Hypoteserne testes med OLS-regressioner på hver af de fire sektorer med data fra 2007 til 2013 for alle 98 danske kommuner. Artiklen finder, at effekten af økonomisk pres, kommunestørrelse og ideologi varierer signifikant på tværs af sektorer, hvorimod effekten af administrationsprofessionelle ikke synes at være sektorafhængig

LÆS ARTIKEL HER

Skrevet af Søren Kjær Foged, ph.d.-studerende på Statskundskab ved KU

Gamle venner og nye bekendtskaber
Udvikling i den danske interessegruppepopulation

Interessegrupper kan bidrage til et velfungerende demokrati, idet de kan sikre diversitet i koret af stemmer i det politiske system.

Men er der mere diversitet i den danske interessegruppepopulation i dag end tidligere? Fire forskellige samfundsudviklinger: nye politiske værdier, demografiske ændringer, ændrede korporative strukturer og velfærdsstatens ekspansion påvirker, hvordan den danske interessegruppepopulation har udviklet sig i forhold til sammensætningen af forskellige
gruppetyper.

Der er mere diversitet i den danske interessegruppepopulation i dag end i 1970’erne, hvor de økonomiske organisationer som arbejdstager- og erhvervsorganisationer dominerede populationen. I dag er der mere ligevægt mellem de økonomiske organisationer og civilsamfundsorganisationerne.

LÆS ARTIKEL HER

Skrevet af Helene Marie Fisker, ph.d.-studerende på Statskundskab ved AU

Aggressiv under visse betingelser
En neoklassisk realistisk analyse af udviklingen i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Kina anses i stigende grad som en aggressiv stormagt. Særligt kinesiske aktiviteter i det Sydkinesiske og Østkinesiske Hav fremhæves som eksempler på et generelt mere selvsikkert og selvhævdende Kina.

Er dette tilfældet? Nej. Der er ikke en klar linje i eller strategi bag udviklingen i kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

En neoklassisk realistisk analyse viser, hvordan de igangværende ændringer i den overordnede magtbalance drevet af et økonomisk og militært stærkere Kina opstiller et nyt handlerum for kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Beijing kan ikke længere free ride og “ligge lavt” i det internationale system.

Kinesiske lederes hensyn til at sikre egen indenrigspolitisk legitimitet trækker samtidig kinesisk
udenrigs- og sikkerhedspolitik i forskellige retninger. I de tilfælde hvor indenrigspolitisk nationalistisk pres mobiliseres, vil politikken blive trukket i en mere aggressiv retning.

LÆS ARTIKEL HER

Skrevet af Camilla T.N. Sørensen, adjunkt på Statskundskab ved KU

Massemedier som forum for politisk debat
Mangfoldighed i danske avisers dækning af det første politiske folkemøde på Bornholm.

Ifølge normative teorier om politisk offentlighed og demokrati bør der i deliberative demokratier som det danske foregå en bred offentlig debat, inden politikere træffer beslutninger.

Debatten, der i dagens Danmark hovedsagelig foregår i massemedierne, skal blandt andet sikre, at alle synspunkter og argumenter vendes, og at befolkningen har indflydelse på og dermed ejerskab til beslutningerne.

For at belyse hvorvidt medierne bidrager til, at debatten er mangfoldig, undersøgte vi, hvilke aktørgruppers synspunkter der blev gengivet i de store danske avisers dækning af en nutidig politisk begivenhed, nemlig det politiske folkemøde på Bornholm i 2011.

Vi fandt, at dækningen var stærkt domineret af politikersynspunkter, og at almindelige borgeres synspunkter spillede en meget lille rolle.

LÆS ARTIKEL HER

Skrevet af Bo Laursen, lektor i strategisk kommunikation, og N. Leila Trapp, lektor i corporate communication, begge ansat ved School of Business and Social Sciences, AU. 

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)